Her får du mer informasjon om møtet i Kommunestyret den 07.11.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Kommunestyret den 07.11.2019

Kommunestyret
07.11.2019   09:00 - 11:30
Utvalg:Kommunestyret
Dato:07.11.2019   09:00 - 11:30
Møtested:Fylkehuset, møterom Skiringssal
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 07.11.2019 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 07.11.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 07.11.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 218KB

  019/19 - 19/83167 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 16.10.2019 
  2 dokumenter
  Arkivsak19/10146 - Kommunestyret - 07.11.2019Brevdato: 16.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 16.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes med merknader.  Behandling

  Enkelte kandidater betegnes med gal partibetegnelser i protokollen. Dette vil rettes opp.

  Rådmannens innstilling ble forøvrig enstemmig vedtatt.

 • Politiske reglementer Tønsberg kommune 2020 - 2023 Hoveddokument 345KB
  Arkivsak18/4209 - Politiske reglementer for Nye Tønsberg kommuneBrevdato: 18.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 18.10.2019Ansvarlig enhet: Fagenhet helse og omsorg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Politisk reglement Tønsberg kommune 2020 – 2023 - Del I Politisk hovedstruktur fastsettes.

  2. Politisk reglement Tønsberg kommune 2020 – 2023 – Del II Saksbehandling i folkevalgte organer fastsettes med følgende endring:

  10.11 Orden i møtesalen og bygning:

  3. Politisk reglement Tønsberg kommune 2020 – 2023 – Del III Delegeringsreglement med delegeringsreglement særlover fastsettes med følgende endring:

  Tillegg i 3, 3.4 i 3, 4.5

  4. Politisk reglement Tønsberg kommune 2020 – 2023 – Del IV Folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder mv. fastsettes.


  Det legges frem en politisk sak med forslag til sammensetning av et klimaråd, ref. fellesforslag fra Fellesnemnda 20.06.19.  Behandling

  Forslag 1 fra Suzy Haugan, V, vedrørende alternativ til innstilling, punkt 1 ble trukket.

  Votering:

  Forslag fra Jill Eirin Undem, Sp, vedrørende orden i møtesalen og bygning, ble enstemmig vedtatt.

  Forslag 1 fra Ole Marcus Mærøe, R, vedrørende politisk reglement del 3, 3.4, ble enstemmig vedtatt.

  Forslag 2 fra Ole Marcus Mærøe, R, vedrørende politisk reglement del 3, 4.5, ble enstemmig vedtatt.

  Forslag 3 fra Ole Marcus Mærøe, R vedrørende politisk reglement del 4, fikk 1 stemme (R), og falt.

  Forslag 1 fra Suzy Haugan, V, vedrørende tilbakessendelse ble trukket og således ikke votert over.

  forslag 2 fra Suzy Haugan, V, vedrørende politisk hovedstruktur, fikk

  Forslag 3 fra Suzy Haugan, V, vedrørende taushetsplikt,

  Forslag 4 fra Suzy Haugan, V, vedrørende klimaråd, ble enstemmig vedtatt.

  Forslag fra Helene Viken, Sv, Politiske reglementer Tønsberg kommune, fikk 6 stemmer (Sv, V og R), og falt.

  Rådmannens innstilling forøvrig vedtatt enstemmig.

 • Økonomiske konsekvenser ved politiske møter på dagtid Hoveddokument 262KB
  Arkivsak18/4209 - Politiske reglementer for Nye Tønsberg kommuneBrevdato: 25.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 25.10.2019Ansvarlig enhet: Fagenhet helse og omsorg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret tar saken til orientering og ønsker å fremme følgende uttalelse: Det vurderes om møteplan for 2021 kombinerer kvelds- og dagmøter for folkevalgte i større grad enn i 2020.  Behandling

  Votering:

  Haugans forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Haugans forslag ble vedtatt med 30 mot 29 stemmer (H, Frp, Ulf L. Halvorsen (Mdg)).

 • Fastsettelse av ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark Hoveddokument 306KB
  Arkivsak19/6786 - Nye Tønsberg - ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold og TelemarkBrevdato: 02.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 02.10.2019Ansvarlig enhet: Fagenhet helse og omsorg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Tønsberg kommune, Vestfold og Telemark, fastsettes med ikrafttreden fra 1.1.2020, med de endringer som følger av vedtak i sak 20/19, politiske reglementer Tønsberg kommune 2020 - 2023.  Behandling

  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, med de endringer som følger av vedtak i sak 20/19, politiske reglementer Tønsberg kommune 2020 - 2023.

 • Ordførerkjede for nye Tønsberg kommune Hoveddokument 382KB
  Arkivsak19/10340 - Ordførerkjede for nye Tønsberg kommuneBrevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Kultur idrett og folkehelse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tønsberg kommune bestiller ordførerkjede slik som vist i vedlegg.  Behandling

  Votering:

  Rådmannens innstilling ble satt opp mot Haugans forslag. Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (V, R).

 • Vigsler - Delegering av myndighet, nye Tønsberg kommune Hoveddokument 326KB
  Arkivsak19/10413 - Vigsler - Delegering av myndighet ,nye Tønsberg kommuneBrevdato: 28.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 28.10.2019Ansvarlig enhet: Kommunesammenslåing

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret gir i sitt delegasjonsreglement vigselsmyndighet til opposisjonsleder Lise Lorentzen Mandal, rådmann Egil Johansen, kommunalsjefene Mette Vikan Andersen, Tove Hovland, Unni Bu, Geir Viksand, Trond Wifstad, Ivar Børre Jostedt, Jan R. Eide og Birgitte Tørnby.

  2. Vigslingen gjennomføres i tilrettelagte lokaler i rådhuset eller annet egnet sted innenfor normal arbeidstid, samt siste lørdag i måneden med unntak av juli og desember eller om den skulle komme i tilknytning til helligdager/fridager. Det åpnes for at brudeparet kan gjøre særavtaler der dette er praktisk gjennomførbart for kommunen/vigsler.

  3. Tønsberg kommune tilbyr vigsler for andre kommuners innbyggere.

  4. Det skal fortsatt være gratis å vie seg på rådhuset innenfor normal arbeidstid.

  5. Rådmannen kommer tilbake med egen sak vedrørende fastsetting av gebyr på vigsler som gjennomføres utenfor normal arbeidstid og utenfor rådhuset, og for innbyggere fra andre kommuner.  Behandling

  Votering:

  Haugans forslag vedrørende stryking av punkt 4, fikk 2 stemmer (V), og falt.

  Haugans forslag vedrørende sak vedrørende gebyrer bortfaller, da Haugans forslag om stryking av punkt 4 falt.

  Brekkes forslag fikk 5 stemmer (Frp), og falt.

  Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt.

 • IKA Kongsberg - endring i selskapsavalen Hoveddokument 214KB
  Arkivsak19/7562 - IKA Kongsberg - selskapsavtaleBrevdato: 21.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 21.10.2019Ansvarlig enhet: Finans Budsjett Anskaffelser

  Dokumenter

   

  Behandling

  Saken inneholder feil, og sendes tilbake til administrasjonen.

 • Jarlsberg IKT - endring av vedtekter Hoveddokument 231KB
  Arkivsak19/10362 - Jarlsberg IKT - nye vedtekterBrevdato: 28.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 28.10.2019Ansvarlig enhet: IKT/Digitalisering

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Reviderte vedtekter for Jarlsberg IKT godkjennes.  Behandling

  Votering:

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Valg av varamedlemmer til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 Hoveddokument 394KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 24.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 24.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som varamedlemmer til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg, Krf:

  1. Per Martin Aamodt, Ap

  2. Jill Eirin Undem, Sp

  3. Alexander Hangaas, Krf

  4. Nina Brodahl, Mdg

  5. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  6. Gunhild Rui, Ap

  For H:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Kirsti Søyland, H

  3. Henning Wold, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne May Hogsnes, Frp

  For Sv, V, R:

  1. Josef Kleven, V

  2. Julia Kristoffersen, V

  3. Håvar Bettum, V  Behandling

  Valgnemnda la frem følgede forslag:

  Som varamedlemmer til KS fylkesmøte for perioden 2019-2023 velges:

  For Ap, Sp, Mdg, Krf:

  1. Per Martin Aamodt, Ap

  2. Jill Eirin Undem, Sp

  3. Alexander Hangaas, Krf

  4. Nina Brodahl, Mdg

  5. Lars Jørgen Ormestad, Ap

  6. Gunhild Rui, Ap

  For H:

  1. Øyvind Jonassen, H

  2. Kirsti Søyland, H

  3. Henning Wold, H

  For Frp:

  1. Frode Hestnes, Frp

  2. Ellen Eriksen, Frp

  3. Anne May Hogsnes, Frp

  For Sv, V, R:

  1. Josef Kleven, V

  2. Julia Kristoffersen, V

  3. Håvar Bettum, V

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av administrasjonsutvalg for perioden 2019-2021 Hoveddokument 232KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 01.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 01.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som administrasjonsutvalg for perioden 2019-2023 velges formannskapets medlemmer/varamedlemmer.

  Administrasjonen gis fullmakt til å innhente de ansattes representanter m/personlige vararepresentanter, for perioden 2019-2021.  Behandling

  Ordføreren foreslo at administrasjonen gis fullmakt til å innhente de ansattes representanter.

  Rådmannens innstilling ble forøvrig enstemmig vedtatt.

 • Valg av eldreråd for perioden 2019-2023 Hoveddokument 417KB
  Arkivsak19/7326 - Valg av eldreråd, råd for for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd for perioden 2019-2023Brevdato: 28.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 28.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer og personlige varamedlemmer i eldrerådet for perioden 2019-2023 velges:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap

  2. Svein Holmøy, Sp

  3. Inger Lexow, Frp

  4. Arild Alfredsen, Utdanningsforbundet Tønsberg

  5. Olaf Mathiassen, Fagforbundet

  6. Mari Kjølstad, Våle og Undrumsdal Pensj. forening

  7. Eva Dahlen, Barkåker Pensjonistforening

  8. Knut Østbye, Søndre Slagen Pensjonistforening

  9. Torill Svinsholt, Ramnes Pensjonistforening

  10. Håkon Moe, Tønsberg Pensjonistforening

  11. Inger Heldal Anderson, Telepensjonistene Tønsberg

  Valg av varamedlemmer utsettes, da innkomne forslag ikke er tråd med kommunelovens krav til kjønnsbalanse.

  Valg av varamedlemmer delegeres til utvalg for mestring, helse og velferd.  Behandling

  Valgnemnda la frem følgende forslag:

  Som medlemmer og personlige varamedlemmer i eldrerådet for perioden 2019-2023 velges:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap

  2. Svein Holmøy, Sp

  3. Inger Lexow, Frp

  4. Arild Alfredsen, Utdanningsforbundet Tønsberg

  5. Olaf Mathiassen, Fagforbundet

  6. Mari Kjølstad, Våle og Undrumsdal Pensj. forening

  7. Eva Dahlen, Barkåker Pensjonistforening

  8. Knut Østbye, Søndre Slagen Pensjonistforening

  9. Torill Svinsholt, Ramnes Pensjonistforening

  10. Håkon Moe, Tønsberg Pensjonistforening

  11. Inger Heldal Anderson, Telepensjonistene Tønsberg

  Valg av varamedlemmer utsettes, da innkomne forslag ikke er tråd med kommunelovens krav til kjønnsbalanse.

  Ordføreren fremmet følgend forslag:

  Valg av varamedlemmer delegeres til utvalg for mestring, helse og velferd.

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023 Hoveddokument 417KB
  Arkivsak19/7326 - Valg av eldreråd, råd for for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd for perioden 2019-2023Brevdato: 28.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 28.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Som medlemmer og personlige varamedlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023 velges:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap

  2. Svein Holmøy, Sp

  3. Ivi Stang Wolff, Sv

  4. Mona Ullmann, Blindeforbundet Vestfold

  5. Kjersti Jeanette Thorsen, NAAF Region Østafjells

  6. Andreas Henden, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) / Ryggmargsbrokkforeningen

  7. Karin Elise Wisløff, FFM Vestfold

  8. Tore Fredriksen, NHF

  9. Rolf Tore Kjæran, NHF

  10. Lillian K. Holtung, NRF Vestfold

  11. Trond Mathisen, Cerebral Parese-foreningen Vestfold

  Valg av varamedlemmer utsettes, da innkomne forslag ikke er tråd med kommunelovens krav til kjønnsbalanse.

  Valg av varamedlemmer delegeres til utvalg for mestring, helse og velferd.  Behandling

  Valgnemnda la frem følgende forslag:

  Som medlemmer og personlige varamedlemmer i råd for personer med funksjonsnedsettelse for perioden 2019-2023 velges:

  1. Trude Viola Antonsen, Ap

  2. Svein Holmøy, Sp

  3. Ivi Stang Wolff, Sv

  4. Mona Ullmann, Blindeforbundet Vestfold

  5. Kjersti Jeanette Thorsen, NAAF Region Østafjells

  6. Andreas Henden, Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta (NFOI) / Ryggmargsbrokkforeningen

  7. Karin Elise Wisløff, FFM Vestfold

  8. Tore Fredriksen, NHF

  9. Rolf Tore Kjæran, NHF

  10. Lillian K. Holtung, NRF Vestfold

  11. Trond Mathisen, Cerebral Parese-foreningen Vestfold

  Valg av varamedlemmer utsettes, da innkomne forslag ikke er tråd med kommunelovens krav til kjønnsbalanse.

  Ordføreren fremmet følgend forslag:

  Valg av varamedlemmer delegeres til utvalg for mestring, helse og velferd.

  Votering:

  Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt.

  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Valg av ungdomsråd for perioden 2019-2021 Hoveddokument 338KB
  Arkivsak19/7326 - Valg av eldreråd, råd for for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd for perioden 2019-2023Brevdato: 29.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Behandling

  Saken utsettes.

 • Valg av diverse styrer, råd og utvalg for perioden 2019-2023 Hoveddokument 451KB
  Arkivsak19/9347 - Kommunestyrevalget 2019 - valg til styrer, råd og utvalg for perioden 2019 - 2023Brevdato: 29.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Til diverse styrer, råd og utvalg velges for perioden 2019-2023:

  Oppnevningsutvalg for konfliktrådet:

  Medlem

  Varamedlem

  Anne Rygh Pedersen, Ap

  Steinar Solum, Sp

  Oslofjorden Friluftsråd, årsmøtet:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  Renathe Fekene, Ap

  Steinar Solum, Sp

  Johan Christian Haugan, Krf

  Nicola Liv Berg, H

  Christoffer Strømberg, V

  Fagrådet Ytre Oslofjord, generalforsamling :

  Medlem

  Varamedlem

  Steinar Solum, Sp

  Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  Kirkelig fellesråd:

  Medlem

  Varamedlem

  Stine N. Askjer, Krf

  Heidi Myhre, Sp

  Stiftelsen Incestsenteret i Vestfold – styret:

  Medlem

  Varamedlem

  Trude Viola Antonsen, Ap

  Jill Eirin Undem, Sp

  Møllebakken boligstiftelse:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Kari Asmyhr, Ap

  Alexander Hangaas, Krf

  Tom Granli, Frp

  Jill Eirin Undem, Sp

  Bent Moldvær, Frp

  Anne May Hogsnes, Frp

  Nytt medlem fra V: xxxxx

  André Heggheim, R

  Bergslia boligstiftelse:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Benedicthe Lyngås, Krf

  Saqlain Raza Naqvi, Ap

  Heming Olaussen, Sv

  Bente Brekke, Frp

  Skarrebo stiftelsen:

  Valg til Skarrebo stiftelse utsettes, da det jobbes med å finne kandidater som tilfredsstiller stiftelsens vedtekter.

  Stiftelsen Våle prestegård:

  Medlem

  Varamedlem

  Eivind Yrjan Stamnes, Ap

  Svein Holmøy, Sp

  Det interkommunale samarbeidet om etablererveiledning i Vestfold (Start), årsmøtet:

  Medlem

  Varamedlem

  Nina Brodahl, Mdg

  Håvar Bettum, V

  Bygdehuset Sagatun, årsmøtet:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Thordis S. Hovet, Ap

  Ragnar Kirkevold, Ap

  Lars Jørgen Ormestad, Ap

  Trude Viola Antonsen, Ap

  Frode Hestnes, Frp

  Øyvind Jonassen, H

  Midtløkken Bo- og Servicesenter:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Lisbeth Johansen, Ap

  Tom Granli, Ap

  Trine Ellefsen, V

  Lise Mandal, H

  Anders Madsens Gate, sameiet:

  Medlem, leder

  Varamedlem

  Heidi Myhre, Sp

  Olav Sannes Vika, Sv

  Anders Madsens Gate – borettslaget:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Roar Howlid, Ap

  Stine Askjer, Krf

  Helene Viken, Sv

  Per Morgan Sæbø, Frp

  AS’er – det velges representant til generalforsamling:

  AS

  Medlem

  Varamedlem

  DS Kysten AS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Gigafib Holding AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Tønsberglivet AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Smiløkka Areana AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Revetal Arbeid og Kompetanse AS (RAK)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Velle Gruppen AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR)

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Tykkmark AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Greve Miljø AS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  IKS’er – det velges representant til representantskap:

  IKS

  Medlem

  Varamedlem

  Færder nasjonalparksenter IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Tønsberg Renseanlegg IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Vestfold Krematorium IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Vann IKS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Vestfoldmuseene IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold og Telemark revisjon IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  OSG – ny svømmehall:

  Medlemmer

  Anne Rygh Pedersen, Ap

  Ordfører

  Steinar Solum, Sp

  Varaordfører

  Lise L. Mandal, H

  Opposisjonsleder

  Alexander Hangaas, Krf

  Leder utvalg for kultur, idrett og folkehelse

  Lars Jørgen Ormestad, Ap

  Nestleder utvalg for kultur, idrett og folkehelse

  Foreslått av opposisjonen i utvalg for kultur, idrett og folkehelse – fremmes etter behandling i utvalget

  Valg til samarbeidsutvalg i skoler og barnehager foretas av utvalg for oppvekst og opplæring.  Behandling

  Valgnemnda la frem følgende forslag:

  Til diverse styrer, råd og utvalg velges for perioden 2019-2023:

  Oppnevningsutvalg for konfliktrådet:

  Medlem

  Varamedlem

  Anne Rygh Pedersen, Ap

  Steinar Solum, Sp

  Oslofjorden Friluftsråd, årsmøtet:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Ellen Sjong, Mdg

  Renathe Fekene, Ap

  Steinar Solum, Sp

  Johan Christian Haugan, Krf

  Nicola Liv Berg, H

  Christoffer Strømberg, V

  Fagrådet Ytre Oslofjord, generalforsamling :

  Medlem

  Varamedlem

  Steinar Solum, Sp

  Ellen Sjong, Mdg

  Kirkelig fellesråd:

  Medlem

  Varamedlem

  Stine N. Askjer, Krf

  Thorvald Hillestad, Sp

  Stiftelsen Incestsenteret i Vestfold – styret:

  Medlem

  Varamedlem

  Trude Viola Antonsen, Ap

  Jill Eirin Undem, Sp

  Møllebakken boligstiftelse:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Kari Asmyhr, Ap

  Alexander Hangaas, Krf

  Ragnar Fevang, Ap

  Jill Eirin Undem, Sp

  Bent Moldvær, Frp

  Anne May Hogsnes, Frp

  Aina Dahl, V

  André Heggheim, R

  Bergslia boligstiftelse:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Benedicthe Lyngås, Krf

  Saqlain Raza Naqvi, Ap

  Heming Olaussen, Sv

  Bente Brekke, Frp

  Skarrebo stiftelsen:

  Valgnemnda foreslår at valg til Skarrebo stiftelse utsettes, da det jobbes med å finne kandidater som tilfredsstiller stiftelsens vedtekter.

  Stiftelsen Våle prestegård:

  Medlem

  Varamedlem

  Eivind Yrjan Stamnes, Ap

  Svein Holmøy, Sp

  Det interkommunale samarbeidet om etablererveiledning i Vestfold (Start), årsmøtet:

  Medlem

  Varamedlem

  Nina Brodahl, Mdg

  Håvar Bettum, V

  Bygdehuset Sagatun, årsmøtet:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Thordis S. Hovet, Ap

  Ragnar Kirkevold, Ap

  Lars Jørgen Ormestad, Ap

  Trude Viola Antonsen, Ap

  Frode Hestnes, Frp

  Øyvind Jonassen, H

  Midtløkken Bo- og Servicesenter:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Berit Eivi Nilsen, Ap

  Iver Anton Kristiansen, Ap

  Trine Ellefsen, V

  Lise Mandal, H

  Anders Madsens Gate, sameiet:

  Medlem, leder

  Varamedlem

  Heidi Myhre, Sp

  Olav Sannes Vika, Sv

  Anders Madsens Gate – borettslaget:

  Medlemmer

  Varamedlemmer (personlige)

  Roar Howlid, Ap

  Stine Askjer, Krf

  Helene Viken, Sv

  Per Morgan Sæbø, Frp

  AS’er – det velges representant til generalforsamling:

  AS

  Medlem

  Varamedlem

  DS Kysten AS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Gigafib Holding AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Tønsberglivet AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Smiløkka Areana AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Revetal Arbeid og Kompetanse AS (RAK)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Velle Gruppen AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR)

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Tykkmark AS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Greve Miljø AS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  IKS’er – det velges representant til representantskap:

  IKS

  Medlem

  Varamedlem

  Færder nasjonalparksenter IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Tønsberg Renseanlegg IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Nord-Jarlsberg Avfallsselskap IKS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Vestfold Krematorium IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold Vann IKS

  Steinar Solum (Sp)

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Vestfoldmuseene IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  Vestfold og Telemark revisjon IKS

  Anne Rygh Pedersen (Ap)

  Steinar Solum (Sp)

  OSG – ny svømmehall:

  Medlemmer

  Anne Rygh Pedersen, Ap

  Ordfører

  Steinar Solum, Sp

  Varaordfører

  Lise L. Mandal, H

  Opposisjonsleder

  Alexander Hangaas, Krf

  Leder utvalg for kultur, idrett og folkehelse

  Lars Jørgen Ormestad, Ap

  Nestleder utvalg for kultur, idrett og folkehelse

  Foreslås av opposisjonen i utvalg for kultur, idrett og folkehelse – fremmes etter behandling i utvalget

  Valgnemndas leder, Lise L. Mandal , H, fremmet følgende forslag til endringer:

  Valg til Skarrebo stiftelsen utsettes.

  Per Martin Aamodt, Ap, fremmet følgende forslag til endringer:

  • Kirkelig fellesråd: Thorvald Hillestad, Sp, erstattes av Heidi Myhre, Sp

  • Møllebakken boligstiftelse: Ragnar Fevang, Ap, erstattes av Tom Granli, Ap

  • Midtløkken Bo- og Servicesenter:

   • Berit Eivi Nilsen, Ap, erstattes av Lisbeh Johansen, Ap

   • Iver Anton Kristiansen, Ap, erstattes av Tom Granli, Ap.

  Nina Brodahl, Mdg, fremmet følgende forslag til endring:

  • Oslofjordens friluftsråd, årsmøtet: Ellen Sjong, Mdg byttes ut med Ulf Lund Halvorsen, Mdg.

  • Fagrådet Ytre Oslofjord, generalforsamling: Ellen Sjong, Mdg byttes ut med Ulf Lund Halvorsen, Mdg

  Votering:

  Mandals endringsforslag enstemmig vedtatt.

  Aamodts endringsforslag enstemmig vedtatt.

  Brodahls endringsforslag enstemmig vedtatt.

  Forøvrig ble valgnemndas forslag enstemmig vedtatt.

 • Søknad om fritak fra politiske verv frem til 31.03.2020 - Bjørn Halvard Berget Hoveddokument 226KB
  Arkivsak19/10448 - Søknad om fritak fra politiske verv frem til 31.03.2020Brevdato: 29.10.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 29.10.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bjørn Halvard Berget fritas for politiske verv frem til 31.03.2020.

  I perioden rykker Julie Estdahl Stuestøl opp som nytt 1. varamedlem for Mdg i kommunestyret. Som nytt siste varamedlem rykker Alek Brodahl opp.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 • Interpellasjon fra Ole Sverre Lund vedrørende Sem stasjon Hoveddokument 382KB
  Arkivsak19/10146 - Kommunestyret - 07.11.2019Brevdato: 11.11.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 11.11.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Behandling

  Interpellasjon til kommunestyrets møte 07.11.2019, fra Ole Sverre Lund (H)

  Initiativ for å bevare og rehabilitere Sem stasjon

  Sem stasjon ble innviet i 1881 da Vestfoldbanen (Grevskapsbanen) stod ferdig. Stasjonen og gamle E-18 (Sørlandske hovedvei) dannet grunnlag for Sem som stasjonsby. Brann ødela stasjonsbygningen sommeren 2013. Bygningen eies av Bane Nor. Ved stasjonen er det i dag kryssingsspor.

  For togreisende som kommer sydfra er en brannherjet Sem stasjon det første møtet med Tønsberg kommune. Eksempler på dårligere PR for Semsbyen og Tønsberg kommune er det vanskelig å finne.

  Lenge var det mange som mente at Semsbyen ikke fikk tilstrekkelig politisk oppmerksomhet i forhold til andre deler av Tønsberg kommune. Det har endret seg. I dag er Semsfolk stolte av hjemstedet sitt, optimismen er stor og nærings- og handelslivet blomstrer. Politikere fra alle partier synes å være enige om at det er riktig å satse på og tilrettelegge for utvikling i Tønsberg Vest.

  I slik sammenheng er det trist og flaut for Bane Nor, Semsbyen og Tønsberg kommune at det ikke har skjedd noe med stasjonsbygningen siden brannen i 2013.

  Bane Nor har flere ganger søkt om å rive bygningen. Søknadene er heldigvis avslått av Tønsberg kommune. Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane Nor hevder, jfr. oppslag i Tønsbergs Blad 25.10.19, at de ved å rive bygningen ivaretar sitt samfunnsansvar og at «bygningen er såpass skadet at den aldri vil kunne restaureres til opprinnelig»

  Dette er uttalelser og påstander som jeg er helt uenig i, men det vil selvfølgelig kreve betydelige midler for å restaurere bygningen.

  Semsfolk er kjent for å være lite kravstore og de er stort sett tålmodige. Når det gjelder situasjonen på Sem stasjon er det slutt på tålmodigheten. I de senere årene har det vært flere innlegg i Tønsbergs Blad og stor aktivitet på Facebook, nå senest i oktober, der beboere eller folk som er glad i Semsbyen har tatt ulike initiativ for å bidra til å bevare og rehabilitere stasjonsbygningen. Som lokalpolitikere bør vi lytte til hva folk er opptatt av og gjøre det vi kan for å oppfylle folks ønsker og forventninger når det er mulig.

  Bystyret i Tønsberg kommune vedtok planprogram Sem 06.02.2019 og veiledende plan for det offentlige rom (VPOR Sem) 24.04.2019. Planene skal følges opp med gjennomføringsplan for tiltakene i veiledende plan.

  I veiledende plan framgår at «stasjonen har en sentral plass i Sems historie og bør settes i stand og aktiviseres».

  Planprogrammet anbefaler at det «i tilknytning til stasjonsbygningen etableres en nærmiljøpark hvor stasjonsbygningen gis en sentral funksjon». I veiledende plan framgår at stasjonsparken etableres som en «liten grønn prydpark» inspirert av gamle stasjonshager som gir rom for å sette seg ned og ta en hvil i blå-grønne omgivelser»

  Tønsberg Høyre har programfestet at vi vil rehabilitere Sem stasjon slik at stasjonsbygningen gjenoppstår som et lokalhistorisk kultursenter. Mange er enig i at stasjonen kan bli et godt samlingssted.

  Situasjonen er nå:

  • Bane Nor vil rive bygningen, men søknadene er avslått av Tønsberg kommune.

  • Stasjonsbygningen er ikke fredet, men regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven.

  • Tønsberg kommune har gjennom planprogram og veiledende plan for offentlige rom Sem vedtatt at stasjonsbygningen skal settes i stand.

  • Bane Nor er villig til å selge bygningen for 1 krone mot at den flyttes lenger vekk fra jernbanesporet.

  • Det vil være stor togtrafikk ved Sem stasjon inntil ny dobbelsporet bane på InterCitystrekningen mellom Tønsberg og Sandefjord er klar til bruk. Den skal stå ferdig i 2032.

  Tønsberg kommune kan ikke være bekjent av at det ikke skjer noe med stasjonsbygningen på Sem stasjon.

  Jeg spør derfor ordfører:

  Hvilke initiativ kan og vil kommunens nye ordfører ta for å bidra til at stasjonsbygningen på Sem bevares og rehabiliteres?

  Sem, 1. november 2019

  Ole Sverre Lund

  Kommunestyrerepresentant/Tønsberg Høyre

  Ordfører svarte:

  Svar på interpellasjon fra Ole Sverre Lund, 7. november 2019

  Sem stasjon er et bygg av stor lokalhistorisk verdi, og et bygg som bærer i seg mye av Sems identitet og historie som stasjonsby. Dersom bygget blir restaurert, vil det også kunne utgjøre et viktig bidrag til lokalsamfunnet på Sem som møtested for innbyggerne. Derfor har jeg forståelse for at det er et stort engasjement knyttet til bevaring og restaurering av dette bygget, både blant beboerne på Sem og blant innbyggerne for øvrig. Selv bærer jeg også i meg det engasjementet.

  Stasjonsbygget er avsatt til bevaring gjennom regulering, men det vil være svært kostnadskrevende å sette bygget tilbake til opprinnelig stand. Bygget ble påført store skader som følge av brann sommeren 2013, og det kreves omfattende rehabiliteringsarbeider for å få bygget i brukbar stand.

  Likevel har bystyret i Tønsberg hatt ambisjoner om at dette skal gjøres. Det vedtok bystyret i veiledende plan for det offentlige rom, VPOR Sem, i april 2019.

  I denne planen fremgår det, som interpellanten også nevner, at bygget «bør settes i stand og aktiviseres». Det legges også opp til at det anlegges et lite parkområde på om lag 300 kvadratmeter i tilknytning til bygget.

  Bane Nor har ønsket å rive stasjonsbygget, men dette har Tønsberg kommune avslått. Bane Nor er også villig til å selge bygget til Tønsberg kommune for én krone, mot at det flyttes lenger bort fra jernbanesporet.

  En slik løsning ville gått helt på tvers av det som Tønsberg bystyre har vedtatt i den veiledende planen for utviklingen av det offentlige rom på Sem, som jo interpellanten var med på å behandle. Det ble den gangen ikke satt i gang noen form for utredning av hvorvidt en slik flytting er mulig, og hva den eventuelt ville koste.

  Det er også høyst uvisst om Bane Nor vil ha bruk for de arealene som ville blitt frigjort ved en slik flytting. Dette vil bli avklart i den planprosessen som er iverksatt for Inter City-utbyggingen og plasseringen av jernbanetraseen mellom Tønsberg og Stokke.

  Det er derfor ikke tiden for at Tønsberg kommune bør kjøpe og flytte stasjonsbygget slik situasjonen er nå. Vi bør avvente resultatet av planprosessen knyttet til Inter-City-utbyggingen, og kommunens mål bør være å følge opp planene i veiledende plan for det offentlige rom Sem. Vi skal i gang med flere flotte tiltak på Sem som ligger i denne planen. Om og når planene for stasjonsbygget kan realiseres, må sees i sammenheng med den økonomiske situasjonen i kommunen, og må inngå i det ordinære budsjett- og økonomiplanarbeidet.

  Ordfører

  Anne Rygh Pedersen

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Anne Holm MoenArbeiderpartietMedlemanne.holm.moen@siv.no
Eivind Yrjan StamnesArbeiderpartietMedlem
Gunhild RuiArbeiderpartietMedlemgunhildrui@gmail.com
Lars Jørgen OrmestadArbeiderpartietMedlemormestad@reap.no
Lisbeth JohansenArbeiderpartietMedlemljoh6@online.no
Mian Hamid Bashir RizwaniArbeiderpartietMedlemrizwani_@hotmail.com
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Renathe FekeneArbeiderpartietMedlem
Roar HowlidArbeiderpartietMedlem
Trude Viola AntonsenArbeiderpartietMedlem
Tom GranliArbeiderpartietMedlemtom.granli@gmail.com
Trond EkstrømFremskrittspartietMedlemtr.ekstrom@gmail.com
Ellen EriksenFremskrittspartietMedlemele@frp.no
Anne-May HogsnesFremskrittspartietMedlema.m.hogsnes@gmail.com
Bent MoldværFremskrittspartietMedlembent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Aksel Even HaraldsenHøyreMedlemah@hbl.no
Frank PedersenHøyreMedlemFrank.Pedersen@triathlon.no
Henning WoldHøyreMedlemhenning.wold@sf-nett.no
Anders Stensrud LarsenHøyreMedlem
Nicola Liv BergHøyreMedlem
Lise Lorentzen MandalHøyreMedlemmandallise1@gmail.com
Lars SollieHøyreMedlem
Lena FahreHøyreMedlemlena.fahre@gmail.com
Johanne KirsebomHøyreMedlem
Johanne ArcherHøyreMedlem
Kirsti Nilsson SøylandHøyreMedlemkirsti.soyland@signo.no
Øyvind JonassenHøyreMedlemoej.politiker@gmail.com
Ole Sverre LundHøyreMedlemole.sverre.lund@gmail.com
Stine Næss AskjerKristelig FolkepartiMedlemstine.n.askjer@gmail.com
Alexander HangaasKristelig FolkepartiMedlemabhangaas@gmail.com
Kjell Anders LierMiljøpartiet De GrønneMedlemkjellalier@gmail.com
Marie Hernes RødMiljøpartiet De GrønneMedlemmarie.hernes@gmail.com
Nina BrodahlMiljøpartiet De GrønneMedlem
Ulf Lund HalvorsenMiljøpartiet De GrønneMedlem
Ole Marcus MærøeRødtMedlem
Svein HolmøySenterpartietMedlem
Thorvald HillestadSenterpartietMedlem
Cathrine BøhleSenterpartietMedlem
Jill Eirin UndemSenterpartietMedlem
Heidi MyhreSenterpartietMedlemheid-myh@online.no
Helene VikenSosialistisk VenstrepartiMedlem
Elise Amalie Thorin LøkøSosialistisk VenstrepartiMedlemElise_amalie@hotmail.com
Olav Sannes VikaSosialistisk VenstrepartiMedlemosvika@online.no
Håvar BettumVenstreMedlem
Suzy Christina S. HauganVenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
Thordis Kristine Skallist HovetArbeiderpartietVararepr.thordis.skallist@hovet.net
Bente Torun BrekkeFremskrittspartietVararepr.
Anne Rygh PedersenArbeiderpartietOrdfører
Steinar SolumSenterpartietVaraordførersteinarsolum@gmail.com
Saqlain Raza Naqvi (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlem
Frode G. Hestnes (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlem
ACOS Innsyn levert av ACOS AS