Her får du mer informasjon om møtet i Ungdomsrådet den 18.11.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Ungdomsrådet den 18.11.2019

Ungdomsrådet
18.11.2019   17:00 - 20:00
Utvalg:Ungdomsrådet
Dato:18.11.2019   17:00 - 20:00
Møtested:Tønsberg bibliotek
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Ungdomsrådet - 18.11.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet - 18.11.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Utbygging Presterød skole Hoveddokument 311KB

  025/19 - 19/86771 - Utbygging Presterød skole

  Journaldato: 05.11.2019 
  1 dokument
  Arkivsak19/10562 - Presterød skoleBrevdato: 05.11.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 05.11.2019Ansvarlig enhet: Fagenhet oppvekst skoler

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igansette forprosjektering for utvidelse av Presterød barneskole fra 2 til 3 paralleller innenfor rammen av 3,5 mill kr.

  2. Det innarbeides i budsjett 2020 og videre i økonomiplan 2020- 2023 totalt kr. 104 mill i tillegg til allerede bevilget kr. 51 mill. Dette sikrer midler til nødvendig ombygging og tilpasning i eksisterende bygningsmasse og ny flerbrukshall på til sammen kr. 155 mill.

  3. Byggeprosjekt Presterød skole (skole og flerbrukshall) legges fram til endelig politisk behandling etter avsluttet forprosjekt.  Behandling

  Utbygging Presterød skole

  Henning orienterer medlemmene i ungdomsrådet om utbygging av Presterød skole. De fikk en orientering i prosessen som har vært, skolestrukturplan og hva utbyggingen koster, både på forprosjektering og på kostnad for hele utbyggingen. Saken vil også komme opp igjen i ungdomsrådet r man ser hva utbyggingen koster

  Kommentar til rådmannens innstilling fra ungdomsrådet

  Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling for bygging av ny skole med flerbrukshall

 • Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023 Hoveddokument 749KB
  Arkivsak19/10777 - Budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023Brevdato: 11.11.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 11.11.2019Ansvarlig enhet: Finans Budsjett Anskaffelser

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for årene 2020-23 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av tabell 1A i budsjettdokumentet, og tilsvarende tabell etter nye forskrifter Bevilgningsoversikt drift i dette saksdokumentet. Dette inkluderer vedtak av inntektene fra skatt og rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter samt overføring til og bruk av fond. Skatt på inntekt og formue fastsettes etter de maksimalsatser som Stortinget vedtar.

  2. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-23 for Tønsberg kommune vedtas med de netto beløp som fremkommer i tabell 1B i budsjettdokumentet, og tilsvarende tabell etter nye forskrifter Bevilgning per rammeområde i dette saksdokumentet.

  3. Forslag til investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-23 for Tønsberg kommune vedtas som det fremgår av skjema 2A i budsjettdokument, og tilsvarende tabell etter nye forskrifter Bevilgningsoversikt investering i dette saksdokumentet. Fordeling per prosjekt fremgår av budsjettdokumentet i Investeringstabell 2 B i kapittel 8 Økonomiske oversikter.

  4. Kommunen tar opp nye lån på kr 429.162.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler.

  5. Av kommunens låneopptak bevilges kr 195.440.000 til selvkostområdet og kr 175.100.000 til lånefond for andre selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer av gebyr- og leieinntekter.

  6. Kommunen tar opp nytt lån på kr 120.000.000,- fra Husbanken til videre utlån.

  7. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i budsjettet.

  8. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i tabell i kapittel 7.

  9. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling for 2020 justeres i tråd med føringer og oppstillinger i budsjettet.

  10. For å skape et handlingsrom i økonomien i løpet av økonomiplanperioden vedtas det å gjennomføre et omstillingsprosjekt, Handlingsrom 2024, som beskrevet i budsjettet. Økonomiplanutvalget blir politisk styringsgruppe for prosjektet.  Behandling

  Budsjett 2020 konomi og handlingsplan

  Ungdomsrådet får en orientering i grove trekk på nye Tønsberg kommunes budsjett. Denne sier at det i den nye kommunen vil være noen kutt i årene fremover, at kommunen tar opp lån til investeringer, og setter av midler til såkalte uforutsette kostnader. Ungdomsrådet ble også orientert om at kommunen satser på ut i fra dagens prognoser å ha økonomisk handlingsrom først i 2024

  Ungdomsrådet ble også orientert om at virksomhetene får et rammebudsjett å forholde seg til, men at rådmannen har mulighet til å gjøre justeringer ved behov. Det er også 2 alternative løsninger i dokumentet som ligger til saken

  Kommentar til rådmannens innstilling fra ungdomsrådet

  Ungdomsrådet støtter alle de 10 punkter for innstillingene som dokumentetviser til. De fikk en orientering av tallet som skal kuttes i skolen. De lurte da på hvilke konsekvenser dette fikk for skolen? De største utgiftene i et skolebudsjett er på lønn. Når de skal se på mulige kutt ser man på hvor man kan spare uten at det går ut over lovverket

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
ACOS Innsyn levert av ACOS AS