Her får du mer informasjon om møtet i Administrasjonsutvalget den 28.01.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Administrasjonsutvalget den 28.01.2019

Administrasjonsutvalget
28.01.2019   16:30 - 17:30
Utvalg:Administrasjonsutvalget
Dato:28.01.2019   16:30 - 17:30
Møtested:Bystyresalen, rådhuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Administrasjonsutvalget - 28.01.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Administrasjonsutvalget - 28.01.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 218KB

  001/19 - 19/3907 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 16.01.2019 
  1 dokument
  Arkivsak19/564 - Administrasjonsutvalget - 28.01.2019Brevdato: 16.01.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 16.01.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak:

 • Debatthefte 2019 Hoveddokument 497KB

  002/19 - 19/3852 - Debatthefte 2019

  Journaldato: 15.01.2019 
  2 dokumenter
  Arkivsak19/553 - Debatthefte 2019Brevdato: 15.01.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 15.01.2019Ansvarlig enhet: HR / Personal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Administrasjonsutvalgets politiske representanter gir følgende innstilling KS på de syv spørsmålene som stilles i Debatthefte 2019:

  1. Gjennom deling av kunnskap kan KS bidra til utvikling og innovasjon. KS kan ta et ledelsesansvar for utvikling av gode digitale felleskomponenter som alle kommuner og fylkeskommuner kan benytte.

  2. Tønsberg kommune anbefaler at KS får et formelt mandat. Dette for å øke bevisstheten på digitalisering og dermed gi større gjennomslagskraft i kommunal sektor.

  3. Tønsberg kommune anbefaler at det avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger i 2019. Det er ønskelig at kommunene får så stor del av midlene til lønnsøkning som mulig, slik at arbeidet med lønnsharmonisering mellom kommuner som slår seg sammen pr 01.01.20, kan starte gjennom lokale lønnsforhandlinger i 2019.

  4. KS mener den nåværende Hovedavtalen fortsatt fungerer godt i henhold til formålet. Tønsberg kommune støtter dette.
   Vi ønsker imidlertid en presisering under Hovedavtalen del B, §3-3 c (3) som gjelder ordningen med fellestillitsvalgt innenfor en hovedsammenslutning. I henhold til denne paragraf tildeles en heltids fellestillitsvalgt når hovedsammenslutningens samlede antall medlemmer representerer 200 medlemmer. Det er imidlertid ikke presisert hvilket delingingstall som skal benyttes for tildeling av ytterligere heltidsressurs for fellestillitsvalgt dersom arbeidstakerorganisasjonene i hovedsammenslutningen samlet har et medlemstall som overstiger 200. Det er ønskelig at sentrale parter definerer delingsressurs på samme måte som det er gjort for tildeling av en hovedtillitsvalgt i §3-3 c (2).

  5. Rekruttere og beholde kompetanse er svært viktig i kommunen. Sterke fagmiljøer med fokus på tverrfaglighet, ledelses og endringskompetanse er vesentlig. Den teknologiske utviklingen og økt kompleksitet i arbeidslivet medfører behov digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.
   Fokus på kompetanseutvikling i kommunene bør være å tilrettelegge for å øke kommunens andel av fagarbeidere. Det er behov for tilrettelegging sentralt med blant annet stipendordninger og tilskudd for å dekke kommunens vikarutgifter

  6. Tønsberg kommune anbefaler at muligheter for lokale prioriteringer og selvstyre opprettholdes uten for sterk detaljstyring. I Norge er det kommunale selvstyre grunnlovsfestet. Dette betyr at man må akseptere ulikheter mellom kommunen ut fra de prioriteringer de folkevalgte til enhver tid gjør.

  7. Et tett og godt samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner, samt tydelig mandat til KS er virkemidler som bidrar til å demme opp for uønsket variasjon i tjenestetilbudet.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.Etter dette har administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak:

 • Informasjon om medarbeiderundersøkelsen 10 - faktor 2018 Hoveddokument 709KB
  Arkivsak19/80 - Medarbeiderundersøkelsen 10-faktorBrevdato: 03.01.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 03.01.2019Ansvarlig enhet: Personal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Informasjon om gjennomføring og resultat av medarbeiderundersøkelsen 2018 tas til orientering.

  Neste medarbeiderundersøkelse gjennomføres enten i 2020 eller 2021, avhengig av vedtak i nye Tønsberg kommune.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.Etter dette har administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak:

 • Lederspenn og lederutvikling i Helse og omsorg Hoveddokument 534KB
  Arkivsak18/8960 - Lederspenn og lederutvikling - Helse og omsorgBrevdato: 09.08.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 09.08.2018Ansvarlig enhet: Personal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saken tas til orientering.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.Etter dette har administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak:

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Petter BergHøyreUtvalglederpetter.berg@tonsberg.kommune.no
Bent MoldværFremskrittspartietNestlederbent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Kari AsmyhrArbeiderpartietMedlemasmyh@online.no
Ellen EriksenFremskrittspartietMedlemele@frp.no
Rune SørdalenHøyreMedlemrso@oseberg.no
Reidar SmidsrødKristelig FolkepartiMedlemreidar@smidsrod.no
Steinar SolumSenterpartietMedlemsteinarsolum@gmail.com
Anette VikenSosialistisk VenstrepartiMedlemanette.viken@gmail.com
Lene Lauritsen KjølnerUavhengigMedlemlakjoel@online.no
Suzy Christina S. HauganVenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
Esben SveistrupAnsattrepresentant
Hilde SørdalenAnsattes representant, ArbeiderpartietAnsattrepresentanthsoerda@online.no
Sandra Halvorstad (Ikke møtt) Ansattrepresentantsandra.halvorstad@tonsberg.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS