Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 04.03.2019, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.

Møte i Formannskapet den 04.03.2019

Formannskapet
04.03.2019   18:30 - 22:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:04.03.2019   18:30 - 22:00
Møtested:Bystyresalen, Tønsberg rådhus
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Formannskapet - 04.03.2019 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 04.03.2019 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 04.03.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 04.03.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 217KB

  012/19 - 19/12528 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 18.02.2019 
  1 dokument
  Arkivsak19/2129 - Formannskapet - 04.03.2019Brevdato: 18.02.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 18.02.2019Ansvarlig enhet: Dokumentsenteret

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.  Behandling

  Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • IMDI - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 Hoveddokument 240KB
  Arkivsak18/13824 - IMDI - Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019Brevdato: 14.12.2018Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 14.12.2018Ansvarlig enhet: Tønsberg læringssenter

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Tønsberg kommune bosetter 35 flyktninger i 2019, alle voksne/familier.

  2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.  Behandling

  Bent Molvær (Frp) fremmet følgende forslag til alternativt punkt 2:

  Familiegjenforeninger er inkludert.

  Suzy Haugan ( V ) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

  " Ut over flyktninger jevnfør pkt. 1 og 2, ønskes i tillegg "åpen dør" for mindreårige enslige flyktninger.

  Votering:

  Punkt 1: Innstilling fra UNS enstemmig vedtatt.

  Punkt 2: Innstilling fra UNS ble satt opp mot Molværs forslag. Innstillingen fra UNS ble vedtatt mot 2 stemmer (Frp).

  Punkt 3: Haugans forslag fikk 2 stemmer (Sv, V) og falt.

  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Kommunedelplan for Hensetting av tog, planID 90020, Høringsuttalelse planoppstart og planprogram Hoveddokument 910KB
  Arkivsak18/2646 - Kommunedelplan - hensettingsanlegg for tog - planid 90020Brevdato: 25.01.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 25.01.2019Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tønsberg kommunen har følgende høringsuttalelse til varsel om oppstart og høring av planprogram på Kommunedelplan for hensetting av tog:

  Generelt

  1.1 Planen bør som hovedprinsipp legge vekt på effektiv arealbruk.

  1.2 For å redusere byggeperioden og for å minimere ulempene en lang byggeperiode vil få på lokalbefolkningen bør anleggsfasen i størst mulig grad samkjøres med bygging av nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker.

  1.3 I planprogrammet er omdisponering av dyrka mark og dyrkbar mark i skog nevnt som aktuelle problemstillinger i kapitlet naturressurser. Tønsberg kommune vil føye til at omdisponering av produktiv skog også er en relevant naturressurs og bør legges inn i planprogrammet. Tønsberg kommune oppfordrer tiltakshaver om å ta særlig hensyn til dyrket mark i den videre utredningsfasen, jf politiske føringer om en null-visjon for nedbygging av matjord i kommunen.

  1.4 Planen bør sikre god arronderingen for effektiv drift av jord- og skogbruksarealene innenfor planområdet.

  1.5 Det er av stor betydning for landbruket og naturmangfoldet at avrenningshastigheten fra planområdet ikke øker etter utbygging. Hvordan dette kan ivaretas bør inngå i utredningene.

  1.6 Det bør vurderes om planområdene kan fungere som mottaksområde for overskuddsmasser. Blant annet stein fra tunellbygging ved bygging av dobbeltspor Nykirke Barkåker, men også andre masser.

  1.7 Det gjøres oppmerksom på at det ikke er gjennomført heldekkende naturtypekartlegging i Tønsberg kommune. Det er store hull i kartlegginga, og kommunens kartlegging er grunnlaget for hva man finner i Naturbase. Viser for øvrig til kartleggingen som er gjort i forbindelse med kommunedelplan for nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker og reguleringsplan for Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

  Planområdet Barkåker nord

  1.8 Det er viktig at planen vurderer hvilke konksekvenser et hensettingsanlegg får for viltet og bruken av planlagt viltkorridor og viltovergang regulering inn i reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker».

  1.9 Planen bør vurdere om anleggsadkomsten via Undrumsdalsveien og regulert adkomst i reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker» kan brukes.

  1.10 Midlertidige rigg- og anleggsområder bør så langt det er mulig sambrukes med rigg og anleggsområder regulert innenfor reguleringsplan for «Dobbeltspor og deponiområder Nykirke – Barkåker.

  Planområdet Barkåker sør

  1.11 Planen bør belyse hvilke konsekvenser plasseringen av hensettingen får for avsatt næringsareal.

  1.12 Planen bør sikre god og hensiktsmessig adkomst til hensettingsanlegg og gjenværende næringsareal innenfor D14 i kommuneplanens areadel.

  1.13 I planprogrammet bør det tilføyes at veitilkobling også kan skje i sør fra Jarslberglinna. Viser til prosess ifm reguleringsplan for Barkåker øst.

  1.14 Det bemerkes at deler av planområdet til Barkåker sør ligger innenfor hensynssonen med særlig angitt hensyn – bevaring av kulturmiljø. Her inngår blant annet husmannsplassen Hestehagen.

  Viser forøvrig til rådmannens vurderinger for mer utfyllende kommentarer.  Behandling

  Innstilling fra UBA enstemmig vedtatt.

  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Makebytte av areal, Hogsnes Hoveddokument 484KB

  015/19 - 19/11002 - Makebytte av areal, Hogsnes

  Journaldato: 12.02.2019 
  1 dokument
  Arkivsak19/1657 - 0202/0004 - Hogsnes - Spørsmål om makebytte av arealBrevdato: 12.02.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 12.02.2019Ansvarlig enhet: Eiendomsutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Makebytte av arealpå ca 80 m2 mellom kommunal eiendom, del av gbnr 202/4, og eiendommen gbnr 46/27, godkjennes.  Behandling

  Innstilling fra UNS enstemmig vedtatt.

  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Tomteavklaring nytt svømmeanlegg i Tønsberg Hoveddokument 3MB
  Arkivsak16/12212 - Ny Svømmehall i TønsbergBrevdato: 07.02.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 07.02.2019Ansvarlig enhet: Kultur idrett og folkehelse

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Nytt interkommunalt svømmeanlegg i Tønsberg plasseres på alternativ A – nord for dagens svømmehall.

  Vertskommunen Tønsberg stiller tomt vederlagsfritt tilgjengelig for nytt svømmeanlegg i Tønsberg i tråd med praksis fra andre lignende interkommunale samarbeid med Færder på alternativ A.  Behandling

  Per Martin Aamodt (Ap) fremmet følgende tilbakesendelsesforslag:

  Ap mener flere forhold i Saksfremlegget er for dårlig belyst og foreslår derfor at saken sendes tilbake til Rådmannen.

  Det best om at følgende forhold belyses ytterligere ved ny fremleggelse:

  • Salgsverdien til dagens svømmehalltomt 

  • Parkeringsløsninger dersom plassering på tomtealternativ A

  • Hvordan man kan sikre drift i dagens svømmehall samtidig som man bygger på tomtealternativ A

  • En grundigere vurdering av miljøgevinstene ved plassering på Tomtalternativ C

  • En vurdering av alternativ plasseringen for Tomtealternativ C over/opp på førstedammen 

  • En tydeliggjøring av kostnadene ved riving av Messehall B 

  • En vurdering av om hvorvidt det er nødvendig om Messehall B må reetableres

  • En tydeliggjøring av om det er mulig å realisere 50m basseng og 10m stupetårn ved begge tomteplasseringen

  Tilbakesendelsesforslaget fikk 3 stemmer (Ap, Sp) og falt.

  Per Martin Aamodt (Ap) fremmet følgende forslag:

  Ap foreslår at ny svømmehall i Tønsberg plasseres på tomtealternativ C - Messområdet - Jamfør forslaget til Ap i overordnet styringsgruppe.

  Suzy Haugan (V) fremmet følgende forslag:

  Alternativ A – Nord for dagens svømmehall og alternativ F - Kaldnes utredes videre som alternativer for nytt svømmeanlegg i Tønsberg. Rådmannen bes fremlegge en endelig anbefaling mellom disse to alternativer for politisk behandling innen utgangen av juni 2019.

  De resterende 4 alternativer for plassering av nytt svømmeanlegg i Tønsberg forkastes.

  Vertskommunen Tønsberg stiller tomt vederlagsfritt tilgjengelig for nytt svømmeanlegg i Tønsberg i tråd med praksis fra andre lignende interkommunale samarbeid med Færder, forutsatt at anlegget bygges på en kommunal tomt Tønsberg har tilgjengelig.

  Hvis tomtevalg innebærer erverv eller annen utkjøp av tomt, deles kostnad utover realiseringsverdi dagens svømmehalltomt etter samme fordelingsnøkkel som selve svømmeanlegget, 2/3 Tønsberg og 1/3 Færder.

  Steinar Solum (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp, Ap og Sv:

  Tomteavklaring nytt svømmeanlegg legges fram for fellesnemnda før behandling i bystyret.

  Aamodts forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (Ap, Sp).

  Haugans forslag fikk 3 stemmer (V, Sv, Uavh) og falt.

  Solums forslag fikk 4 stemmer (Sp, Ap, Sv) og falt.

  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planid 0704 90021 - ny 2.gangsbehandling Hoveddokument 404KB
  Arkivsak19/2185 - Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy/Tjøme - planid 0704 90021Brevdato: 19.02.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 19.02.2019Ansvarlig enhet: Kommuneutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme plan_ID 0704 90021 alt. 11500, datert den 20.02.19 vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15.

  Arbeidet med å oppheve vedtatte kommunedelplan for fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme planID 0704 90018, alt. 16370, settes i gang straks etter dette vedtaket.  Behandling

  Steinar Solum (Sp) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Sp og Sv:

  Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme plan_ID 070490021 alt. 11500, datert 20.02.19 vedtas ikke.

  Innstilling fra UNS ble satt opp mot Solums forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp, Sv).

  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Innløsing av næringsfeste, Storgaten 2B (gnr.1002 bnr. 456) Hoveddokument 398KB
  Arkivsak19/1499 - Innløsing av næringsfeste, Storgaten 2B (gnr. 1002 bnr. 456)Brevdato: 06.02.2019Dokumenttype: Saksfremlegg
  Journaldato: 06.02.2019Ansvarlig enhet: Eiendomsutvikling

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Innløsing av næringsfeste, Storgaten 2B (gnr.1002 bnr. 456) for kr. 60.000.000,- godkjennes.

  2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forliksavtale og avtale om innløsning av næringsfestet Storgaten 2B

  3. Innløser bærer alle kostnader til oppmåling, fradeling og tinglysning.  Behandling

  Per Martin Aamodt (Ap) fremmet rådmannens alternative forslag:

  Festetomten Storgaten 2B selges ikke. Tønsberg tingrett gjennomfører skjønnsbegjæring og en får avklaring på spørsmålene områdeverdi og festerente.

  Innstillingen fra havnestyret ble satt opp mot Aamodts forslag. Innstillingen fra havnestyret ble vedtatt mot 5 stemmer (Ap, Sv, V, Sp).
  Etter dette har formannskapet fattet følgende vedtak:

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Petter BergHøyreUtvalglederpetter.berg@tonsberg.kommune.no
Bent MoldværFremskrittspartietNestlederbent.moldvar@tonsberg.kommune.no
Per Martin AamodtArbeiderpartietMedlempaam@tonsberg.kommune.no
Kari AsmyhrArbeiderpartietMedlemasmyh@online.no
Ellen EriksenFremskrittspartietMedlemele@frp.no
Rune SørdalenHøyreMedlemrso@oseberg.no
Reidar SmidsrødKristelig FolkepartiMedlemreidar@smidsrod.no
Steinar SolumSenterpartietMedlemsteinarsolum@gmail.com
Anette VikenSosialistisk VenstrepartiMedlemanette.viken@gmail.com
Lene Lauritsen KjølnerUavhengigMedlemlakjoel@online.no
Suzy Christina S. HauganVenstreMedlemsuzychristina@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS